นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ThaiProjector.com เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้บริการ เรามีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้มาทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลไว้เป็นอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการและเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอันเกิดจากความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมไปถึงการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการใช้บริการ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลภายนอก รวมทั้ง ต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพมีลักษณะเสียดสีก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับหรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการหรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ThaiProjector.com ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความรูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ ThaiProjector.com ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

2. สิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก
บริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก โดยจะไม่ทำการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล เว้นแต่ว่าบริษัทมีความเชื่อที่ว่า การกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อที่จะทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมายเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัทกระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น

3. สิทธิตามกฏหมาย
ขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ ThaiProjector.com รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัทนี้ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ดังนั้น หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่ายหรือมีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าว

4. การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อบริษัท
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับ ฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของบริษัทต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับบริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

บริษัท พีเอส ซีเล็คชั่น จำกัด
http://www.psselection.com
เลขที่ 57/197 ถ.ราษฎร์บุรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 081-974-0142
Email : webmaster@psselection.com